WTTD 2021 – SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

Organizátor

Organizátorom súťaže je Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ)

Slovenský stolnotenisový zväz

Černockého 7729/6

831 53 Bratislava

IČO 30806836

1. PRAVIDLÁ ÚČASTI

Vložiť a nahrať akékoľvek FUN video k WTTD 2021, alebo nakresliť – namaľovať výtvarnú prácu (obrázok) s tematikou WTTD 2021.

Víťazom sa stane to video alebo výtvarná práca, ktorá bude mať najväčší počet hlasov – likov.

Video aj výtvarné práce musia mať obsahové zameranie na súťažnú tému:

 • Video: „Akékoľvek video k WTTD“.

Technické podmienky: min. 640×480, max. FullHD 1920×1080 (odporúčane), max. 250mb, max. 2 minúty

 • Výtvarná súťaž: „Svetový deň stolného tenisu“.

Technické podmienky: obrázky jpg. (odporúčané) alebo png, max. 5mb, min. 1920×1080 px

Zapojiť sa môže každý, kto vloží video alebo obrázok v čase od 19.03.2021 do 11.04.2021 na webovú stránku https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/

Všetky zaslané videá a výtvarné práce budú pripravené na verejné hlasovanie formou „lajku“.  Akonáhle sa súťaž spustí, bude povolené zdieľanie príspevkov. Započítavať sa budú iba „lajky“ ktoré budú pri príspevkoch na stránke https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/.

Verejné hlasovanie a sprístupnenie videí a obrázkov bude v termíne od 05.04. – 11.04.2021

Jeden účastník môže do súťaže zaslať jedno video alebo výtvarnú prácu.

Vyhodnotené budú videá a výtvarné práce samostatne. Víťazom sa stane to video alebo výtvarná práca, ktorá získa najviac „lajkov“.

HLAVNÉ DÁTUMY:

Zasielanie videí a obrázkov: 19.03.2021 – 11.04.2021

Spustenie súťaže – lajkovanie:  05. apríla 2021

Ukončenie súťaže: 11. apríla 2021 o 23:59 hod.

Vyhlásenie víťazov 12. apríla 2021

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na mail info@sraketoudoskoly.sk

2. ODMENY:

VIDEO

 • 1. miesto – Reprezentačná výbava v hodnote 100€ – tričko, krátke nohavice, športová taška a uterák.

VOUCHER – hodina s trénerom, najnovšia kniha SSTZ Stolnotenisová mapa Slovenska, kalendár SSTZ a reklamné predmety S raketou do školy.

 • 2. miesto – kalendár SSTZ, najnovšia kniha SSTZ, Stolnotenisová mapa Slovenska, reklamné predmety S raketou do školy.
 • 3. miesto – kalendár SSTZ, reklamné predmety S raketou do školy.

VÝTVARNÁ PRÁCA – deti do 12 rokov

 • 1. miesto – Reprezentačná výbava v hodnote 100€ – tričko, krátke nohavice, športová taška a uterák.

VOUCHER – hodina s trénerom, najnovšia kniha SSTZ Stolnotenisová mapa Slovenska, kalendár SSTZ a reklamné predmety S raketou do školy.

 • 2. miesto – kalendár SSTZ, najnovšia kniha SSTZ, Stolnotenisová mapa Slovenska, reklamné predmety S raketou do školy.
 • 3. miesto – kalendár SSTZ, reklamné predmety S raketou do školy.

VÝTVARNÁ PRÁCA – deti nad 12 rokov

 • 1. miesto – Reprezentačná výbava v hodnote 100€ – tričko, krátke nohavice, športová taška a uterák.

VOUCHER – hodina s trénerom, najnovšia kniha SSTZ Stolnotenisová mapa Slovenska, kalendár SSTZ a reklamné predmety S raketou do školy.

 • 2. miesto – kalendár SSTZ, najnovšia kniha SSTZ, Stolnotenisová mapa Slovenska, reklamné predmety S raketou do školy.
 • 3. miesto – kalendár SSTZ, reklamné predmety S raketou do školy.

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Účastníkom súťaže môže byť každý registrovaný stolný tenista, aj priaznivec stolného tenisu. Účasť v súťaži je bezplatná, nie je potrebné zaplatiť žiaden vklad. Z účasti sú vylúčení štatutárni zástupcovia organizátorov, členovia Výkonného výboru, pracovníci sekretariátu SSTZ a ČAST a kontrolór SSTZ, a pod. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s týmito podmienkami súťaže.

4. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vyhodnotené budú videá a výtvarné práce samostatne. Víťazom sa stane to video alebo výtvarná práca, ktorá získa  v termíne od 05.04.2021 – 11.04.2021 na webovej stránke  https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/ najviac lajkov. V každej kategórii budú odmenené prvé tri miesta podľa počtu lajkov. Ceny výhercom budú zaslané poštou do 14 dní od ukončenia súťaže.

5. ZMENY V SÚŤAŽI

Zámerom organizátorov je postupovať pri priebehu súťaže podľa týchto súťažných podmienok. V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré môžu mať priamy vplyv na priebeh súťaže, si však organizátori vyhradzujú právo súťaž na nevyhnutnú dobu pozastaviť, prípadne upraviť pravidlá tak, aby tieto okolnosti boli odstránené a súťaž mohla prebehnúť pri dodržaní zásady objektívnosti.

6. SÚHLASY

Účasťou v tejto súťaži účastníci dávajú súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov organizátormi súťaže. Odmeny víťazom súťaže môžu podľa vôle organizátorov byť odovzdané verejne, víťazi a odovzdanie môže byť zverejnené na internetovej a facebookovej stránke organizátorov a môže byť vyhotovená a zverejnená fotodokumentácia.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môžu účastníci odvolať písomne na adrese príslušného organizátora súťaže.

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorných predpisov organizátorov.

V Bratislave, 17.03.2021