ČO ČAKÁ TVOJU ŠKOLU

Stolnotenisová show

Slovenský stolnotenisový zväz prináša v roku 2021 pre úspešných žiadateľov v projekte „Stolný tenis do škôl 2021“ stolnotenisovú show za prítomnosti slovenských reprezentantov v stolnom tenise. Šou je moderovaná v rozsahu dve až tri hodiny. V rámci nej úspešní slovenskí reprezentanti v stolnom tenise v spolupráci s mladými nádejami z miestnych klubov predstavia deťom stolný tenis, predvedú základné údery, predvedú hru s viacerými druhmi a veľkosťami rakiet a loptičiek. Show je ineraktívna, hráči a moderátor počas nej s deťmi diskutujú a vysvetľujú. Po ukončení hlavnej časti sú pre deti pripravené rôzne stanovištia, na ktorých si môžu vyskúšať viacero stolnotenisových aktivít. Reprezentanti si súčasne zahrajú aspoň malú chvíľu s každým dieťaťom, ktoré o to prejaví záujem. Následne sa uskutoční autogramiáda, kde im podpíšu podpis karty či loptičky, môže sa uskutočniť aj beseda. Aktivita je plánovaná na počet do 150 detí, ktoré zabezpečí škola. Jedného podujatia sa môžu zúčastniť aj žiaci z viacerých škôl, žiadateľom o podujatie je však vždy len jedna škola. V uplynulom roku sa podujatia tešili veľkej mediálnej propagácii, takmer každé podujatie bolo otvorené za prítomnosti primátorov miest či starostov a boli vyhotovené rôzne reportáže. Podporu týchto aktivít v tomto roku zabezpečí aj marketingové oddelenie SSTZ.

Súťažný stôl a ďalšie vybavenie

Každá škola na ktorej sa show uskutoční obdrží oa SSTZ kvalitný súťažný stolnotenisový stôl, súťažnú sieťku, tréningové loptičky, viacero stolnotenisových rakiet pre začiatočníkov, možnosť využitia prítomnosti slovenských reprezentantov na propagáciu školy a jej aktivít, usporiadanie besedy ako aj ďalších aktivít. Pre vedúcich krúžkov sú pripravené odborné publikácie ako začať a viesť stolnotenisový krúžok. každá škola následne pravidelne obdrží budúce čísla časopisu Slovenský stolný tenis, Reprezentatívny nástenný kalendár, prípadne ďalšiu odbornú literatúru v oblasti stolného tenisu.

Rôzne darčeky a odmeny pre žiakov školy

Každý žiak, ktorí sa zúčastní show obdrží množstvo odmien a darčekov ako napr. diplom za absolvovanie jednotlivých stanovíšť, balíček sladkostí, informačné a propagačné materiály SSTZ, maľovanky na tému stolný tenis, loptičky, ďalšie sponzorské stolnotenisové darčeky.

Čo očakávame my od Vás

Po uskutočnení show škola zabezpečí vznik alebo podstatné rozšírenie stolnotenisového krúžku. V súvislosti s tým SSTZ poskytne podporu vzniku stolnotenisového krúžku v spolupráci s niektorým stolnotenisovým klubom, podporu pre založenie vlastného školského stolnotenisového klubu /konzultácie, vzory dokumentov, atď./ či podporu pre vznik školskej stolnotenisovej ligy.