Prvý ročník projektu SSTZ Stolný tenis do škôl máme úspešne za sebou

SSTZ v uplynulom roku v súlade s plánovanými prioritami na najbližšie štvorročné obdobie spustil projekt Stolný tenis do škôl. Po celom Slovensku sa tak v období od septembra do decembra 2018 uskutočnilo pätnásť akcií, cieľom ktorých bolo najmä predstaviť stolný tenis najmladším ročníkom základných škôl, zvýšenie jeho popularity a následne priviesť k stolom v nové nádeje.

Čísla potešia, no nie sú vždy prioritné

uieľom projektu bolo do každej show zapojiť cca 100 až 150 detí. Jednotlivé tváre kampane /úspešní hráči ako Ódorová, Truksa či Valúch/ najprv deťom stolný tenis krátko hravou formou predstavili, následne si s nimi aj reálne zahrali. Tu treba našich reprezentantov pochváliť, nakoľko odohrať aj keď len zopár úderov s viac ako stovkou detí by dalo zabrať určite nielen im. Pre deti boli následne pripravené rôzne stanovištia, od nosenia loptičky na rakete, cez rebrík až po triafanie loptičky na cieľ. Celkom sa do projektu aktívne zapojilo reálne približne 2.000 detí prvých a druhých ročníkov ZŠ. Niektorí sa aj poriadne zapotili, no odmena vo forme balíčka sladkostí, diplomu za účasť, omaľovánok na tému stolný tenis, či podpis kariet vlastnoručne podpísaných tvárami kampane a ďalších darčekov boli peknou odmenou.

Sledované sú aj ďalšie dôležité ciele

Rozhodne však treba pochváliť aj množstvo obetavých nadšencov v jednotlivých regiónoch, ktorí sa na tomto projekte spolu-podieľali. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť prácu regionálnych koordinátorov /západ, stred, východ/, ktorí obetovali projektu nesmierne veľa úsilia a hlavne času. V tomto smere sa prejavila vysoká schopnosť vzájomnej spolupráce rôznych subjektov tak na úrovni vertikálneho či horizontálneho riadenia projektu. Schopnosť aktivizácie ľudí pre jedne cieľ, vytvorenie modelov spolupráce a budovanie personálnej platformy riadenia do budúcna určite napomôže aj v spolupráci na ďalších projektoch.

Lokálna podpora samospráv bola výrazným prínosom

Určite vysokou pridanou hodnotou bola účasť špičiek jednotlivých samospráv, ktoré prišli podujatia podporiť. Už samotná účasť starostov či primátorov bola úspechom, no keď vzali raketu do ruky a pred deťmi si aj zahrali, svojou podporou naznačili dobrý základ pre spoluprácu klubov a samospráv do budúcna. Prítomnosť médií a následné články v miestnej tlači či video-šoty tiež prispeli k rastu popularity stolného tenisu. Prínosom boli tiež napr. besedy po show ako aj samotná mediálna a marketingová propagácia našich reprezentantov /rozhovory v TV/ ako aj samotného stolného tenisu v danom regióne. Pomyselnou čerešničkou na torte bol určite záujem celoslovenských médií ako napr. RTVS. Je tak zrejmé, že o stolný tenis ako šport je stále mimoriadny záujem a projekt dokázal už hneď vo svojom prvom ročníku zaujať.

Štandardy školských líg schválené

Projekt ako taký však nie je samoúčelný. Na jeho základoch má SSTZ záujem postupne budovať systém rozvoja stolného tenisu na základných školách. VV SSTZ preto už na svojom decembrovom zasadnutí schválil štandardy dlhodobých školských súťaží, do ktorých sa môžu zapájať aj deti zúčastnené v tomto projekte. Pri dodržaní základných podmienok budú tieto súťaže uznané za oficiálne súťaže SSTZ, na základe čoho bude možné čerpať na nich finančné prostriedky na mládež do 23 rokov. je potrebné si uvedomiť, že stolnému tenisu sa ako rekreačnému či doplnkovému športu v minulosti venovalo a v súčasnosti stále venuje obrovské množstvo detí, či už v kluboch alebo krúžkoch stolného tenisu na školách. Nie všetci však majú záujem byť reprezentantmi. SSTZ tak vychádza v ústrety tým, ktorý stolný tenis radi hrávajú, no z rôznych dôvodov sa ešte na turnaje SPM či krajské bodovačky necítia. Medzi schválené štandardy týchto školských líg patria napr. 1/ určenie organizátora súťaže v konkrétnom regióne, 2/ určenie zodpovednej osoby súťaže zodpovednej za riadenie súťaže a komunikáciu so SSTZ, 3/ vydanie propozícii súťaže, alebo súťažného poriadku či Bulletinu s určením pravidiel súťaže, 4/ súťaž prebehne podľa pravidiel stolného tenisu, 5/ súťažné disciplíny a systém určí organizátor v závislosti od miestnych pomerov, 6/ hráč, na ktorého má klub záujem čerpať príspevok musí byť registrovaný SSTZ a mať min. 3 štarty, 7/ non stop dostupný výsledkový servis školskej ligy /bude prelinkovaný na nový web/, 8/ výsledky súťaže bude organizátor priebežne zasielať SSTZ podľa formátu určeného SSTZ, 9/ uvádzanie loga SSTZ a loga školskej ligy vo všetkých materiáloch /web, výsl. servis, tlačoviny, atď./, 10/ uvedenie minimálnych štandardov školských líg aj v Bulletine ŠTK SSTZ na sezónu 2019/2020, 11/ v prípade už existujúceho splnenia štandardov sa štarty počítajú už pre čerpanie 2019, 12/ súťaž v súlade s vydanými vzorovými propozíciami. Štandardy boli následne na januárovom zasadnutí VV SSTZ doplnené, s tým, že každá školská súťaž musí uviesť svoj oficiálny názov, súťaže sa musia zúčastniť aspoň tri školy, s tým, že súťaž je zatiaľ určená len pre žiakov základných škôl.

Pre masový šport opäť viac peňazí

Práve oblasť masovosti je v súčasnosti jednou z dynamicky rozvíjajúcou sa sférou v hnutí. Kým v minulosti bolo často počuť hlasy, že centrálny zväz na nižšie zložky hnutia /najmä kluby, či kraje/ zabúda, zmenu v tejto oblasti určite museli pocítiť aj tí najzarytejší kritici. Kým SSTZ v roku 2017 športovým klubom na účel športu mládeže pre hráčov do 23 rokov rozdelil sumu cca 90.000 EUR, v roku 2018 to už bolo približne 170.000 EUR. Výrazný nárast sumy bude aj v roku 2019, keď sa klubom plánuje prerozdeliť suma najmenej 241.106 EUR. Ide pritom o finančné prostriedky pre hráčov, ktorí majú platnú registráciu SSTZ a v danom roku sa zúčastnili trikrát v oficiálnych súťažiach.

Čerpanie príspevku aj na hráčov v školských ligách

Aj pre mladých stolných tenistov zapojených do projektu Stolný tenis do škôl je tak následne určený projekt školských stolnotenisových líg, do ktorých sa môžu bez problémov zapojiť v danej obci či meste, resp. blízkom regióne. Právo požiadať o čerpanie príspevku na mládež do 23 rokov budú mať tak kluby aj na týchto hráčov.

V roku 2019 plánujeme zapojiť takmer 20 škôl

Už počas prebiehajúceho ročníka bolo zo strany klubov, škôl, či ďalších subjektov viacero dotazov, akým spôsobom sa môžu do tohto projektu v zapojiť. Keďže záujem je veľký, projekt bude pokračovať aj v roku 2019. Počet tvárí kampane, ktoré prídu podporiť najmenších do jednotlivých škôl sa však pravdepodobne zvýši. Priestor tak okrem TOP reprezentantov dostanú aj nádejní juniori a juniorky. Jednou zo zásadných zmien však bude samotný výber miesta podujatia. Keďže projekt už verejnosť pozná a školy tak vedia akú show môžu očakávať, ponecháme viac priestoru na kreativitu samotných škôl presvedčiť SSTZ, že práve ich škola má skutočný záujem o show tohto typu a že následne po nej na tejto škole vznikne nový alebo sa výrazne rozšíri existujúci stolnotenisový krúžok.

Informácie k ďalšiemu ročníku

Akým spôsobom sa môžu školy do tohto projektu zapojiť, prípadne čo všetko to pre nich obnáša, v priebehu prvého kvartálu 2019 sa plánuje vyhlásiť výzva na zapojenie sa do projektu. Ďalšie podrobnosti o projekte Stolný tenis do škôl 2019 však budú uverejnené po schválení projektu VV SSTZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *